۱۳۹۷ جمعه ۲۵ آبان
ارتباط با صنعت

كارشناس مربوطه/ شماره تماس

نحوه دسترسي

لينك

عنوان

 

سركار خانم راحله سادات موسوي فرد 37932172-031

دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ درباره اداره/ فرآيند امور دفتر

http://ui.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=44&PageId=14389&codeV=1&tempname=IndustrialRelations

فرآيند گردش كار كارشناسان دفتر ارتباط با صنعت

فرآيند گردش كار

مفيد براي اعضاي هيات علمي

جناب آقاي رضا ضيايي 37932173-031

دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ مفيد براي پژوهشگران/ ‌ها

http://ui.ac.ir/ShowPage.aspx?Page_=letters&lang=1&sub=44&PageID=499&PageIDF=15

 جذب و اجراي طرح‌هاي برون‌دانشگاهي به همراه قرارداد و نمودارها

طرح‌هاي برون‌دانشگاهي و پايان‌نامه‌ها

جناب آقاي رضا ضيايي 37932173-031

دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ مفيد براي پژوهشگران/ ‌ها

http://ui.ac.ir/ShowPage.aspx?Page_=letters&lang=1&sub=44&PageID=268&PageIDF=15

 محاسبه نرخ بالاسري طرح‌هاي برون‌دانشگاهي

جناب آقاي رضا ضيايي 37932173-031

دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ مفيد براي پژوهشگران/ ‌ها

http://ui.ac.ir/ShowPage.aspx?Page_=letters&lang=1&sub=44&PageID=83&PageIDF=15

 جذب طرح‌هاي برون‌دانشگاهي اعضاي هيات علمي

جناب آقاي رضا ضيايي 37932173-031

دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ مفيد براي پژوهشگران/ ‌ها

http://ui.ac.ir/ShowPage.aspx?Page_=letters&lang=1&sub=44&PageID=83&PageIDF=15

 جذب طرح‌هاي برون‌دانشگاهي اعضاي هيات علمي

جناب آقاي رضا ضيايي 37932173-031

دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ مفيد براي پژوهشگران/ فرم‌ها

http://ui.ac.ir/ShowPage.aspx?Page_=letters&lang=1&sub=44&PageID=444&PageIDF=79

 هزينه طرح‌هاي برون دانشگاهي

جناب آقاي رضا ضيايي 37932173-031

دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ مفيد براي پژوهشگران/ فرم‌ها

http://ui.ac.ir/ShowPage.aspx?Page_=letters&lang=1&sub=44&PageID=442&PageIDF=79

 تهيه خلاصه طرح‌هاي خاتمه يافته (براي تهيه پوستر)


 

 

كارشناس مربوطه/ شماره تماس

نحوه دسترسي

لينك

عنوان

 

 

سركار خانم مائده السادات محمودي 37932616-031

دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ مفيد براي پژوهشگران/ ‌ها

http://ui.ac.ir/ShowPage.aspx?Page_=letters&lang=1&sub=44&PageID=587&PageIDF=15

 حضور پاره‌وقت اعضاء هيأت‌ علمي دانشگاه اصفهان در شركت فولاد مباركه

كارگروه‌ها

مفيد براي اعضاي هيات علمي

سركار خانم مائده السادات محمودي 37932616-031

دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ شوراها

http://ui.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=44&PageId=14136&codeV=1&tempname=IndustrialRelations

كارگروه پژوهش و فناوري استان اصفهان

سركار خانم راضيه افخمي 37933192-031

دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ مفيد براي پژوهشگران/ ‌ها

http://ui.ac.ir/ShowPage.aspx?Page_=letters&lang=1&sub=44&PageID=502&PageIDF=15

 ارائه طرح‌هاي پيشنهادي برون‌دانشگاهي

تفاهم‌نامه‌ها، پيشنهاده‌ها و الويت‌هاي پژوهشي

سركار خانم راضيه افخمي 37933192-031

دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ مفيد براي پژوهشگران/ فرم‌ها

http://ui.ac.ir/ShowPage.aspx?Page_=letters&lang=1&sub=44&PageID=445&PageIDF=79

فرم درخواست اطلاعات، در خصوص پيشنهاده‌‌هاي پژوهشي از كارفرما REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)

سركار خانم راضيه افخمي 37933192-031

دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ مفيد براي پژوهشگران/ فرم‌ها

http://ui.ac.ir/ShowPage.aspx?Page_=letters&lang=1&sub=44&PageID=443&PageIDF=79

فرم تهيه پيشنهاده‌ي طرح‌ برون دانشگاهي

سركار خانم راضيه افخمي 37933192-031

دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ مفيد براي پژوهشگران/ تفاهم‌نامه‌ها

http://ui.ac.ir//default_.aspx?page_=letters&order=list&lang=1&sub=44&tempname=IndustrialRelations&PageIdF=81&PageId=14589

تفاهم‌نامه‌ها

سركار خانم راضيه افخمي 37933192-031

دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ مفيد براي پژوهشگران/ الويت‌هاي پژوهشي

http://ui.ac.ir//default_.aspx?page_=letters&order=list&lang=1&sub=44&tempname=IndustrialRelations&PageIdF=78&PageId=14351

عناوين الويت‌هاي پژوهشي سازمان‌ها و صنايع


 

كارشناس مربوطه/ شماره تماس

نحوه دسترسي

لينك

عنوان

 

مفيد براي اعضاي هيات علمي

جناب آقاي فريبرز محمدي 37933184-031

دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ مفيد براي پژوهشگران/ ‌ها

http://ui.ac.ir/ShowPage.aspx?Page_=letters&lang=1&sub=44&PageID=312&PageIDF=15

 نحوه تشكيل و فعاليت واحد‌هاي پژوهشي

واحدهاي پژوهشي

جناب آقاي فريبرز محمدي 37933184-031

دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ مفيد براي پژوهشگران/ ‌ها

http://ui.ac.ir/ShowPage.aspx?Page_=letters&lang=1&sub=44&PageID=314&PageIDF=15

 نحوه تخصيص فضاي كالبدي

جناب آقاي فريبرز محمدي 37933184-031

دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ مفيد براي پژوهشگران/ ‌ها

http://ui.ac.ir/ShowPage.aspx?Page_=letters&lang=1&sub=44&PageID=313&PageIDF=15

نحوه فعاليت واحدهاي پژوهشي دانشگاه اصفهان

جناب آقاي فريبرز محمدي 37933184-031

دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ مفيد براي پژوهشگران/ فرم‌ها

http://ui.ac.ir/ShowPage.aspx?Page_=letters&lang=1&sub=44&PageID=537&PageIDF=79

فرم تعهد تخليه فضاي تحقيقاتي و تحويل اموال

جناب آقاي فريبرز محمدي 37933184-031

دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ مفيد براي دانشجويان/ كارآموزي دانشجويان

http://ui.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=44&PageId=3048&codeV=1&tempname=IndustrialRelations

‌امور مربوط به كارآموزي

كارآموزي

مفيد براي دانشجويان

سركار خانم راضيه افخمي 37933192-031

دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ مفيد براي دانشجويان/ پايان‌نامه‌هاي مورد حمايت

http://ui.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=44&PageId=3178&codeV=1&tempname=IndustrialRelations

عناوين پايان‌نامه‌هاي دانشجويي مورد حمايت سازمان‌ها و صنايع

الويت‌هاي پژوهشي سازمان‌ها

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/15
تعداد بازدید:
120
Powered by DorsaPortal