۱۳۹۷ جمعه ۲۵ آبان
كتابخانه

كارشناس مربوطه/ شماره تماس

نحوه دسترسي

لينك

عنوان

 

سركار خانم ژاله فاضلي37932186 -031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه/ خدمات و عضويت

http://library.ui.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=64&PageId=5857&codeV=2&tempname=Librarytemp

طرح امين

مفيد براي اعضاي هيات علمي

سركار خانم ها رمضاني و ابراهيمي 37933182-031

سركار خانم پيرزاهد

37933171-031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه

http://thesisdl.ui.ac.ir

سامانه دسترسي به پايان نامه‌هاي دانشگاه

سركار خانم فهيمه ماهراني

37933185-031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه

http://isfill.ir

سامانه طرح امانت بين كتابخانه اي

(ادبيات): سركارخانم مظاهري

37932488-031

(آزادگان): سركارخانم كاظم پور

37935260- 031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه

http://ui.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=64&PageId=5913&PageIDF=5839&tempname=librarytemp

سالن هاي مطالعه

سركار خانم ژاله فاضلي37932186 -031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه/ راهنما، آيين نامه و دستورالعمل ها/ راهنما، آيين نامه و دستورالعمل هاي كتابخانه

http://library.ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/file/library/file/bazdid.pdf

بازديد از كتابخانه هاي دانشگاه اصفهان

جناب آقاي حسن طباطبايي

37932187- 031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه

http://library.ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub64/po.pdf

دستورالعمل امانت و بازگشت كتاب

سركار خانم ناهيد مرادي 37934264-031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه

http://ui.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=64&PageId=5840&PageIDF=5839&tempname=librarytemp

سامانه كتابخانه ديجيتال (پايگاه هاي اطلاعاتي)

سركار خانم سمانه گوهري 37932085-031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه/ راهنما، آيين نامه و دستورالعمل ها/ راهنما، آيين نامه و دستورالعمل هاي كتابخانه

http://www.ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub64/jaraemonlin.pdf

راهنماي تصويري پرداخت الكترونيكي جرايم ديركرد كتب كتابخانه


 

كارشناس مربوطه/ شماره تماس

نحوه دسترسي

لينك

عنوان

 

سركار خانم سمانه گوهري 37932085-031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه/ خدمات و عضويت

http://library.ui.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=64&PageId=5721&codeV=1&tempname=Librarytemp

عضويت و تسويه حساب

مفيد براي دانشجويان

سركار خانم ژاله فاضلي37932186 -031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه/ خدمات و عضويت

http://library.ui.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=64&PageId=5857&codeV=2&tempname=Librarytemp

طرح امين

سركار خانم ها رمضاني و ابراهيمي 37933182-031

سركار خانم پيرزاهد

37933171-031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه/ راهنما، آيين نامه و دستورالعمل ها/ راهنما، آيين نامه و دستورالعمل هاي كتابخانه

http://library.ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub64/sh3.pdf

دستورالعمل نگارش و تدوين پايان نامه ها

سركار خانم ها رمضاني و ابراهيمي 37933182-031

سركار خانم پيرزاهد

37933171-031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه/ راهنما، آيين نامه و دستورالعمل ها/ راهنما، آيين نامه و دستورالعمل هاي كتابخانه

http://library.ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub64/doc4.pdf

تصويب نامه دانشجويان ورودي 1394 به بعد (كاربرگ شماره 15 دكتري)

سركار خانم‌ها رمضاني و ابراهيمي 37933182-031

سركار خانم پيرزاهد

37933171-031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه/ راهنما، آيين نامه و دستورالعمل ها/ راهنما، آيين نامه و دستورالعمل هاي كتابخانه

http://ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub64/r.pdf

دستورالعمل نگارش و تدوين پايان نامه ها (مخصوص دانشجويان رشته رياضي)

سركار خانم ها رمضاني و ابراهيمي 37933182-031

سركار خانم پيرزاهد 37933171

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه/ راهنما، آيين نامه و دستورالعمل ها/ راهنما، آيين نامه و دستورالعمل هاي كتابخانه

http://library.ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub64/doc3.pdf

تصويب نامه دانشجويان ورودي 1394 به بعد (كاربرگ شماره 4 كارشناسي ارشد)

سركار خانم ناهيد مرادي 37934264-031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه

http://ui.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=64&PageId=5840&PageIDF=5839&tempname=librarytemp

سامانه كتابخانه ديجيتال (پايگاه هاي اطلاعاتي)


 

كارشناس مربوطه/ شماره تماس

نحوه دسترسي

لينك

عنوان

 

سركار خانم ها رمضاني و ابراهيمي 37933182-031

سركار خانم پيرزاهد

37933171-031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه

http://thesisdl.ui.ac.ir

سامانه دسترسي به پايان نامه هاي دانشگاه

مفيد براي دانشجويان

سركار خانم فهيمه ماهراني

37933185-031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه

http://isfill.ir

سامانه طرح امانت بين كتابخانه اي

(ادبيات): سركارخانم مظاهري

37932488-031

(آزادگان): سركارخانم كاظم پور

37935260- 031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه

http://ui.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=64&PageId=5913&PageIDF=5839&tempname=librarytemp

سالن هاي مطالعه

سركار خانم ژاله فاضلي37932186 -031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه/ راهنما، آيين نامه و دستورالعمل ها/ راهنما، آيين نامه و دستورالعمل هاي كتابخانه

http://library.ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/file/library/file/bazdid.pdf

آيين نامه بازديد از كتابخانه هاي دانشگاه اصفهان

جناب آقاي حسن طباطبايي

37932187- 031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه

http://library.ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub64/po.pdf

دستورالعمل امانت و بازگشت كتاب

سركار خانم سمانه گوهري 37932085-031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه/ راهنما، آيين نامه و دستورالعمل ها/ راهنما، آيين نامه و دستورالعمل هاي كتابخانه

http://www.ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub64/jaraemonlin.pdf

راهنماي تصويري پرداخت الكترونيكي جرايم ديركرد كتب كتابخانه

سركار خانم مريم اكبري

37932181- 031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه/ كارگاه ها

http://library.ui.ac.ir/Default_.aspx?code=515&lang=1&sub=64&Page_=AdvEForm&tempname=librarytemp&pageId=12410

ثبت نام در كارگاه هاي آموزشي

 


 

كارشناس مربوطه/ شماره تماس

نحوه دسترسي

لينك

عنوان

 

سركار خانم ها رمضاني و ابراهيمي 37933182-031

سركار خانم پيرزاهد

37933171-031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه

http://thesisdl.ui.ac.ir

سامانه دسترسي به پايان نامه هاي دانشگاه

مفيد براي كاركنان

سركار خانم ژاله فاضلي37932186 -031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه/ خدمات و عضويت

http://library.ui.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=64&PageId=5857&codeV=2&tempname=Librarytemp

طرح امين

سركار خانم فهيمه ماهراني

37933185-031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه

http://isfill.ir

سامانه طرح امانت بين كتابخانه اي

(ادبيات): سركارخانم مظاهري

37932488-031

(آزادگان): سركارخانم كاظم پور

37935260- 031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه

http://ui.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=64&PageId=5913&PageIDF=5839&tempname=librarytemp

سالن هاي مطالعه

سركار خانم ژاله فاضلي37932186 -031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه/ راهنما، آيين نامه و دستورالعمل ها/ راهنما، آيين نامه و دستورالعمل هاي كتابخانه

http://library.ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/file/library/file/bazdid.pdf

آيين نامه بازديد از كتابخانه هاي دانشگاه اصفهان

جناب آقاي حسن طباطبايي

37932187- 031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه

http://library.ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub64/po.pdf

دستورالعمل امانت و بازگشت كتاب

سركار خانم ناهيد مرادي 37934264-031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه

http://ui.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=64&PageId=5840&PageIDF=5839&tempname=librarytemp

سامانه كتابخانه ديجيتال (پايگاه هاي اطلاعاتي)

سركار خانم سمانه گوهري 37932085-031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه/ راهنما، آيين نامه و دستورالعمل ها/ راهنما، آيين نامه و دستورالعمل هاي كتابخانه

http://www.ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub64/jaraemonlin.pdf

راهنماي تصويري پرداخت الكترونيكي جرايم ديركرد كتب كتابخانه


 

كارشناس مربوطه/ شماره تماس

نحوه دسترسي

لينك

عنوان

 

سركار خانم ها رمضاني و ابراهيمي 37933182-031

سركار خانم پيرزاهد

37933171-031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه

http://thesisdl.ui.ac.ir

سامانه دسترسي به پايان نامه هاي دانشگاه

مفيد براي سايرين

سركار خانم فهيمه ماهراني

37933185-031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه

http://isfill.ir

سامانه طرح امانت بين كتابخانه اي

(ادبيات): سركارخانم مظاهري

37932488-031

(آزادگان): سركارخانم كاظم پور

37935260- 031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه

http://ui.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=64&PageId=5913&PageIDF=5839&tempname=librarytemp

سالن هاي مطالعه

سركار خانم ژاله فاضلي37932186 -031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه/ راهنما، آيين نامه و دستورالعمل ها/ راهنما، آيين نامه و دستورالعمل هاي كتابخانه

http://library.ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/file/library/file/bazdid.pdf

بازديد از كتابخانه‌هاي دانشگاه اصفهان

جناب آقاي حسن طباطبايي

37932187- 031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه

http://library.ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub64/po.pdf

دستورالعمل امانت و بازگشت كتاب

سركار خانم سمانه گوهري 37932085-031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه/ راهنما، آيين نامه و دستورالعمل ها/ راهنما، آيين نامه و دستورالعمل هاي كتابخانه

http://www.ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub64/jaraemonlin.pdf

راهنماي تصويري پرداخت الكترونيكي جرايم ديركرد كتب كتابخانه

سركار خانم ناهيد مرادي 37934264-031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه

http://ui.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=64&PageId=5840&PageIDF=5839&tempname=librarytemp

سامانه كتابخانه ديجيتال (پايگاه هاي اطلاعاتي)

سركار خانم سمانه گوهري 37932085-031

دانشگاه اصفهان/ كتابخانه/ خدمات و عضويت

http://library.ui.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=64&PageId=5721&codeV=1&tempname=Librarytemp

عضويت و تسويه حساب

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/13
تعداد بازدید:
62
Powered by DorsaPortal