۱۳۹۷ جمعه ۲۵ آبان
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse TopMenuTopMenu
درباره دانشگاه
پرديس دانشگاه اصفهان
پذيرش دانشجو
Collapse مگامنو جديدمگامنو جديد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره دانشگاه</span>درباره دانشگاه
دانشگاه اصفهان در يك نگاه
افتخارات دانشگاه
آمار آموزشي دانشگاه
آدرس هاي مختلف در دانشگاه
كتاب راهنماي جامع دانشگاه
طرح جامع دانشگاه
دانلود نقشه دانشگاه
رياست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها</span>معاونت ها
معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
معاونت اداري و مالي
معاونت پژوهش و فناوري
معاونت دانشجويي
معاونت فرهنگي و اجتماعي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشكده ها</span>دانشكده ها
دانشكده ادبيات و علوم انساني
دانشكده الهيات و معارف اهل البيت (ع)
دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
دانشكده زبان هاي خارجي
دانشكده شيمي
دانشكده علوم
دانشكده علوم اداري و اقتصاد
دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
دانشكده علوم جغرافيايي و برنامه ريزي
دانشكده علوم و فناوري نوين
دانشكده عمران و حمل و نقل
دانشكده فني و مهندسي
دانشكده مهندسي كامپيوتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراكز تحقيقاتي</span>مراكز تحقيقاتي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهشكده ها</span>پژوهشكده ها
پژوهشكده اقتصاد
پژوهشكده انرژي
پژوهشكده علوم جغرافيايي
پژوهشكده محيط زيست
پژوهشكده مديريت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراكز پژوهشي</span>مراكز پژوهشي
پردازش و سامانه هاي هوشمند
روانشناسي صنعتي و سازماني
فراورده هاي طبيعي و زيستي دارويي
فناوري ارتباطات رسا
مهندسي فرايند
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروههاي پژوهشي</span>گروههاي پژوهشي
اپتيك كوانتومي
رستا
نسخه پژوهي و تصحيح متن
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قطب هاي علمي</span>قطب هاي علمي
تنش هاي گياهي
جبرباناخ
جغرافيا و برنامه ريزي شهري- منطقه اي
مطالعات فرهنگ و تمدن شيعه در عصر صفويه
تحقيق در متون حكمي و عرفاني
روانشناسي معنويت و شادي
اقتصاد بين الملل
آلاينده‌هاي زيست محيطي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور بين المللي</span>امور بين المللي
مديريت دفتر همكاريهاي علمي بين المللي
دفتر پذيرش دانشجويان بين المللي
مركز آموزش زبان فارسيPowered by DorsaPortal